Ochrana osobných údajov

Odporúčame dôkladne prečítať

Zásady ochrany osobných údajov

1.  www.strankanakluc.sk – ďalej len „web stránka“ je webovým sídlom Botanie s. r. o., ktorá slúži na prezentáciu, reklamu, predaj a poskytovanie služieb ponúkaných touto spoločnosťou.
2.  Prevádzkovateľom web stránky je Botanie s. r. o, so sídlom Budatínska 16, 851 04 Bratislava, IČO: 53 092 295. Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu. Bratislava III, vložka č. 145754/B. Prevádzkovateľ je zodpovedná osoba, ktorá je Vašim kontaktným bodom pre uplatnenie žiadostí na základe GDPR a zároveň si plní informačnú povinnosť podľa čl. 13 a 14 GDPR spoločne prostredníctvom týchto Podmienok ochrany osobných údajov.
4. Na web stránke pôsobí zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov, ktorá je vašim kontaktným bodom pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: kontakt@strankanakluc.sk alebo strankanakluc@gmail.com.
5. Za Používateľa web stránky sa pokladá osoba využívajúca služby web stránky na osobné a nekomerčné účely. Používateľ je osoba, ktorá je v tejto komunikácii opísaná zámenami „vaše“, „vám“, „vás“, na ktorého sa vzťahujú tieto Podmienky ochrany osobných.
6. Osobnými údajmi (ďalej len „Osobné údaje) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobné údaje sú informácie, ktoré nám umožňujú identifikovať vašu e-mailovú adresu, meno, adresu odosielania, telefónne číslo, používateľské mená a akúkoľvek identifikačnú identitu.
7. GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/497, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.
8. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”) čl. 12 až 22 GDPR (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov § 78 a § 79 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia.
9. Pri návšteve web stránky, pri registrácii na web stránke alebo pri kontakte s nami signalizujete, že ste rozumeli a súhlasili so zhromažďovaním, používaním a prenosom vašich informácií (vrátane vašich osobných údajov) za podmienok uvedených v týchto Podmienkach ochrany osobných údajov. Ak neakceptujete alebo nechcete byť viazaní týmito Podmienkami ochrany osobných údajov, nepoužívajte web stránku a nevyužívajte naše služby.

Tieto podmienky sa týkajú web stránky www.strankanakluc.sk (strankanakluc.sk)

1. Informácie, ktoré nám poskytujete priamo sami.
2. V prípade vyplnenia kontaktného formulára na web stránke, alebo kontaktovania prostredníctvom e-mailovej adresy, nám môžete poskytnúť vaše Osobné údaje. Poskytujete ich pri prihlásení sa na odber služieb, účasti na diskusných fórach alebo iných funkciách sociálnych médií na web stránke a pri hlásení problému s web stránkou. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, môžu obsahovať vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, užívateľské meno.
3. V prípade vyplnenia kontaktného formulára pre zasielanie správ prostredníctvom newslettera nám môžete poskytnúť určité Osobné údaje o sebe, vrátane svojho mena, kontaktných údajov a e-mailovej adresy.
4. Informácie, ktoré sú získané nepriamo, prostredníctvom používania web stránky.
5. Môžeme o vás zhromažďovať informácie o aplikáciách, prehliadačoch, zariadeniach, IP adrese či informácie o vašej polohe. Môžeme zhromažďovať informácie o službách, ktoré používate a o tom, ako ich používate, napríklad keď navštívite rôzne časti nášho Portálu alebo aplikácií a aké výbery vykonávate v týchto službách. Môžeme tiež automaticky zhromažďovať určité technické informácie, ako napríklad:
a) Informácie o zariadení
Môžeme zhromažďovať informácie o konkrétnych zariadeniach (napríklad typ zariadenia, váš model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadení a informácie o mobilných zariadeniach, ak používate mobilné zariadenie na prístup na daný web).
b) Informácie o denníkoch
Ak využívate naše služby alebo zobrazujete obsah, ktorý nám poskytneme, môžeme automaticky zhromažďovať a ukladať určité informácie v denníkoch serverov. Tieto informácie môžu zahŕňať:
podrobnosti o používaní web stránky, ako sú vaše navigačné cesty a vyhľadávacie dopyty; adresu internetového protokolu; informácie o udalostiach zariadenia, ako sú zlyhania, aktivita systému, nastavenia hardvéru, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a adresa odkazu.
6. Osobné údaje poskytované od tretích osôb
7. Môžete sa tiež prihlásiť k odberu našich služieb pomocou profilu sociálnych médií. Ak vyberiete túto možnosť, automaticky zhromaždíme vybrané Osobné údaje o vás z vášho účtu nachádzajúcom sa v sociálnych médiách. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, závisia od nastavení ochrany osobných údajov v sociálnych médiách, ktoré slúžia na zdieľanie takýchto osobných údajov, a môžu zahŕňať meno, profilový obrázok, vekový rozsah, pohlavie, jazyk, krajinu a iné verejné informácie.
8. Môžeme zhromažďovať údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook). Máme prístup k informáciám, ktoré poskytujete priamo a informácie prostredníctvom týchto služieb sociálnych sietí na základe vašich nastavení ochrany osobných údajov v týchto sieťach.
9. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne. Za vaše osobné údaje zodpovedáte sami. Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých osobných údajov.
10. V rozsahu, v ktorom vás tieto informácie môžu identifikovať priamo alebo nepriamo v kombinácii s inými informáciami, budú to osobné údaje a budú sa na ne vzťahovať tieto Podmienky ochrany osobných údajov.
11. Budeme zdieľať len anonymizované štatistické údaje o vašich aktivitách a vzoroch prehliadania zo stránky, ktoré nemožno použiť na identifikáciu žiadneho používateľa.

1. Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:
poskytovať naše služby a produkty;
plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.
2. Ak ste náš odberateľ, zmluvný partner, klient, výherca súťaže alebo návštevník nášej web stránky, môžeme o vás spracúvať osobné údaje na nasledovné účely:
3. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)
Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v súvislosti s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách
Súhlas so zasielaním newslettra získavame napr. prostredníctvom našej web stránky alebo prostredníctvom papierových formulárov. Z odberu noviniek newslettrom je možné sa kedykoľvek odhlásiť zakliknutím „odhlásiť“ v spodnej časti každého marketingovo zameraného emailu.
4. Cielenie a personalizácia obsahu reklamy
Súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Cielenie a personalizáciu reklám v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem, ktorý realizujeme tým, že sa snažíme lepšie porozumieť používateľom našej web stránky, ktorí môžu byť prípadnými zákazníkmi našich obchodných partnerov alebo priamo nás. Rovnako chceme lepšie rozumieť trendom a očakávaniam používateľov web stránky pri jej používaní. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas.
5. Zvyšovanie povedomia web stránky v online prostredí
Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR príp. čl. 9 ods. 2 písm. e) GDPR
Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) spoliehame sa na náš oprávnený záujem spočívajúci vo zvyšovaní povedomia o web stránke v online prostredí. Rovnako bude môcť dochádzať k určitému spracúvaniu údajov pri interakciách s ikonami a zásuvnými modulmi (plug in) sociálnych sietí ako Facebook, Twitter, Youtube, ktoré sú integrované do nášho webu alebo pri našej komunikácii cez online aplikáciu, ak nám píšete interakcie, podnety, komentáre alebo zasielate digitálny obsah týkajúci sa prevádzkovania web stránky.
6. Organizovanie spotrebiteľských súťaží
Plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
Naše spotrebiteľské súťaže sa riadia zmluvnými podmienkami a/alebo štatútom súťaže, ktorá má záväzný resp. zmluvný charakter. Zapojením sa do súťaže akceptujete príslušné zmluvné podmienky a/alebo štatút danej súťaže, pričom všetko spracúvanie nevyhnutné na účely organizovania spotrebiteľských súťaží prebieha na právnom základe plnenia zmluvy.

1. Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo EÚ a / alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ak to nie je nevyhnutné. Avšak niektorí z našich subdodávateľov alebo vyššie uvedených príjemcov osobných údajov môžu byť usadení, alebo ich servery môžu byť umiestnené v Spojených štátoch amerických (USA). USA je vo všeobecnosti považovaná za tretiu krajinu, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany. Spoločnosti, ktoré sú certifikované podľa mechanizmu ochrany súkromia EÚ a USA (EUUS Privacy Shield) schváleného Komisiou (EÚ) sa však považujú za podniky, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany. Každý prenos osobných údajov mimo EÚ a/alebo Európskeho hospodárskeho priestoru sa uskutočňuje len v rámci striktného dodržiavania GDPR. V podmienkach Prevádzkovateľa dochádza konkrétne k cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov v rámci využívania služieb rôznych príjemcov osobných údajov najmä z kategórie: a) prevádzkovateľov sociálnych sietí (Facebook, Instagram atď.), b) webová analytika web stránky (Facebook, Google), c) poskytovateľov štatistických analýz (Google), d) poskytovatelia služieb dlhodobého uchovávania, digitalizácie a bezpečnej likvidácie papierových záznamov a médií obsahujúcich osobné údaje. Vo všetkých z uvedených prípadov dochádza k cezhraničnému prenosu osobných údajov do USA v súlade s rozhodnutím Európskej komisie, ktorou sa zaviedol tzv. Privacy Shield. Overenie certifikácie príjemcu údajov je možné tu: (URL: https://www.privacyshield.gov/list).
2.Vo všeobecnosti v prípade potreby vykonania cezhraničného prenosu osobných údajov vždy zabezpečíme, aby príjemcovia tretích strán boli buď certifikovaní podľa Privacy Shield, použijeme štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou (EÚ) alebo vyžadujeme splnenie iných primeraných záruk.

1. Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa Osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania vašich Osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.
2. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:
– Informovanie verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami
– Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)
Do podania námietky alebo odvolania súhlasu.
– Cielenie a personalizácia obsahu reklamy
Do podania námietky, príp. do ukončenia reklamnej kampane.
– Zvyšovanie povedomia o web stránke v online prostredí
Do podania námietky. Do uplynutia 3 rokov od zverejnenia komentáru na sociálnej sieti alebo v online diskusii.
3. Organizovanie spotrebiteľských súťaží
– Do riadneho ukončenia súťaže a vysporiadania všetkých záväzkov zo súťaže. Osobné údaje výhercu môžu byť spracúvané dlhšie aj pri zverejnení jeho fotografie a na daňové účely (Kniha výhier – doklad o odovzdaní výhry – 3 mesiace od odovzdania výhry)

4. Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu Osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané Osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Naopak v niektorých špecifických situáciách vaše Osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako je uvedené vyššie, ak tak vyžaduje právny predpis alebo náš oprávnený záujem. V prípade záujmu o informácie týkajúce sa konkrétnej retenčnej doby pre uchovávanie vašich Osobných údajov nás prosím neváhajte kontaktovať prostredníctvom našej zodpovednej osoby. Skončenie jedného účelu nevylučuje spracúvanie vašich Osobných údajov na iný účel, ktorý trvá a pre ktorého dosahovanie je vaše Osobné údaje naďalej nevyhnutné spracúvať.

1. Vaše Osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:  komunikáciou s nami; registráciou na web stránke; zapojením sa do nami organizovanej súťaže; účasťou na aktivitách web stránky na sociálnej sieti; vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s vašimi pripomienkami alebo otázkami.

2. Vaše Osobné údaje však môžeme získať aj od spoločnosti, v súvislosti s ktorou vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie Osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie Osobných údajov, môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, vaše Osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov.

3. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

1. Právo požiadať o prístup k Osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu Osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné.

2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o vás spracúvame nesprávne alebo neúplne Osobné údaje.

3. Právo na vymazanie vašich Osobných údajov podľa článku 17 GDPR.

4. Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov podľa článku 18 GDPR.

5. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR, ak sa spracúvanie Osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy.

6. Právo namietať podľa článku 21 GDPR, ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, verejného záujmu alebo ak ide o účely priameho marketingu, a to vrátane profilovania.

7. Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

8. Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (URL: www.dataprotection.gov.sk) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie Osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo aktualizovať. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto Podmienky ochrany osobných údajov upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, sa zmeníme tieto Podmienky ochrany osobných údajov podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na web stránke na tejto podstránke.

STRÁNKA NA KĽÚČ - TVORBA WEB STRÁNOK

Tvoríme moderné webstránky, ktoré sú pre návštevníka jednoduché, prehľadné a prispôsobené aj pre smartfóny. K webovej stránke máte od nás aj nastavenie SEO. Webstránky tvoríme v redakčnom systéme WordPress. Na tomto systéme beží viac ako 33% webov na svete, čo z neho robí najpoužívanejšie CMS. 

Potrebujete novú webstránku?

Páči sa Vám naša práca? Sledujte nás